Your browser does not support JavaScript!
研究計畫

本所教師近三年共有23件科技部研究計畫,20件其他單位之研究計畫。教師研究與專業表現與社會、經濟、文化和科技發展需求成高度正相關,提供產、官、學、研界各項社會服務。

 

委託研究計畫:

 

 

科技部計畫

非科技部計畫

件數

經費總額(仟元)

件數

2009

8

5,213

5

2010

6

4,652

4

2011

10

17,335

9

2012

7

82,455

5

2013

6

72,500

5

2014

8

5,493

4

2015

6

9,650

3

2016

6

8,990

7

2017

11

20,509

9

2018

6

16,673

5